Statutul Asociaţiei Astroclubul Bucureşti

Actualizat în data de 9 februarie 2021

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. (1) – Asociaţia ASTROCLUBUL BUCUREŞTI, denumită în continuare, Astroclubul
Bucureşti este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală cu
patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
(2) – Astroclubul Bucureşti este constituit pe principiul liberei asocieri, din totalitatea
astronomilor amatori înscrişi în evidenţele sale, care aderă şi respectă prezentul statut.
(3) – Astroclubul Bucureşti are sediul în clădirea Observatorului Astronomic “Amiral Vasile
Urseanu” din Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 21, sector 1.
Art. 2. (1) – Astroclubul Bucureşti are denumire, sediu, iar durata funcţionării acestuia este
nelimitată.
(2) – Astroclubul Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în formele şi structurile prevăzute în
prezentul statut, având autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.
Art. 3. (1) – Astroclubul Bucureşti preia tradiţiile primei Societăţi Astronomice Române “Camille
Flammarion” (1908-1912) şi continuă activitatea iniţiată din anul 1950 în cadrul Observatorului
Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, a Astroclubului Central Bucureşti (din anul 1968) şi a
Astroclubului Bucureşti (din anul 1984).
(2) – Aceste activităţi s-au desfăşurat în clădirea Observatorului Astronomic „Amiral Vasile
Urseanu”, construită special în acest scop de către acesta în anul 1910.
(3) – De-a lungul anilor, activitatea astronomilor amatori a constituit un factor esenţial în
realizarea programelor specifice ale Observatorului Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”
CAPITOLUL II – SCOPUL ȘI MISIUNEA
Art. 4. Scopul principal al Astroclubului Bucureşti îl constituie susţinerea activităţilor
astronomilor amatori, de dezvoltare, promovare si popularizare a astronomiei.
Art. 5. Astroclubul Bucureşti are următoarele obiective principale:
a) înlesnirea efectuării de observaţii şi lucrări de astronomie pentru astronomii amatori;
b) colaborarea cu asociaţii similare din ţară, cu observatoarele profesioniste şi de amatori
din România în vederea dezvoltării activităţilor cu caracter astronomic la nivelul întregii
ţări;
c) stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţii internaţionale,
observatoare şi cluburi astronomice din alte ţări;
d) sprijinirea activităţii Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” atât din punct de
vedere al observatiilor astronomice cât şi din punctul de vedere al îndrumării publicului
vizitator;
e) producerea materialelor cu caracter de informare şi publicitar în domeniul astronomiei;
f) asigurarea pregătirii şi îndrumării membrilor săi în desfăşurarea activităţilor;
g) organizarea expediţiilor ştiinţifice pentru urmărirea evenimentelor astronomice;
h) contribuţia la răspândirea cunoştinţelor de astronomie prin organizarea de manifestări şi
informări cu caracter cultural – ştiinţific;
i) înfiinţarea, în condiţiile legii, de cluburi, fundaţii şi unităţi economice în vederea realizării
scopului său;
j) desfăşurarea, cu caracter accesoriu, de activităţi economice, inclusiv de import – export
şi comercializarea de materiale, publicaţii, instrumente şi accesorii specifice domeniului
astronomic;
k) alte obiective stabilite prin lege şi prin reglementările în domeniu.
CAPITOLUL III – MEMBRII ASTROCLUBULUI BUCUREȘTI
Art. 6. (1) – Astroclubul București este deschis tuturor persoanelor peste 18 ani, fără deosebire
de cetățenie, naționalitate, rasă, sex, limbă, clasă socială, religie și opinii politice
(2) – Asociația se compune din următoarele categorii de membri:
a) membrii activi (sau cotizanţi) – cei care participă la activităţile AB şi plătesc cu
regularitate cotizaţia de membru.
b) membrii de onoare – persoane din ţară şi străinătate, care aduc sau au adus servicii
deosebite asociaţiei pe plan științific, organizatoric, moral şi material.
(3) – Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie.
Art. 7. Dobândirea calității de membru
(1) – Orice persoană avind cunoştinţe şi preocupări în domeniul astronomiei de amatori, care
recunoaşte şi aderă la prezentul statut, consimte şi se obligă să îl respecte întocmai, poate
dobândi calitatea de membru activ al Astroclubului București.
(2) – Înscrierea în Astroclubul București se face printr-o cerere scrisă adresată Preşedintelui
Consiliului Asociaţiei, însoţită de recomandarea a doi membri. Calitatea de membru activ se
acordă de Consiliul Asociaţiei cu majoritate simplă.
(3) – Acordarea titlului de „Membru de onoare al Astroclubului Bucuresti este propusă de
Consiliul Asociaţiei şi aprobată de Adunarea Generală, după consultarea prealabilă a persoanei
vizate.
Art. 8. Pierderea calității de membru
(1) – Pierderea calităţii de membru activ are loc fie în baza unei demisii înaintată către
Președintele Asociației, fie prin excludere.
(2) – Pierderea calităţii de membru prin excludere poate avea loc pentru neplata cotizaţiei până
la data limită până la care se poate plăti aceasta, stabilită în prima Adunare Generală din an,
sau pentru fapte și/sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau hotărârile
organelor de conducere ale asociaţiei, precum şi în cazul comiterii unor fapte care intră sub
incidenţa legii penale, prin hotărârea Adunarii Generale.
(3) – Excluderea din AB este propusă de Consiliul de Conducere și aprobată de Adunarea
Generală.
(4) – Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de
membru.
Drepturi și obligații:
Art. 9. (1) – Membrii Astroclubului Bucureşti au următoarele drepturi:
a) Să folosească aparatura astronomică aflată în patrimoniul Astroclubului Bucureşti şi să
beneficieze de asistenţă tehnică pentru aparatura personală;
b) Să iniţieze şi să execute programe proprii de cercetare astronomică;
c) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Astroclubului Bucureşti la cel puțin
1 an de la aprobarea cererii de aderare;
d) Să participe la Adunările Generale ale Astroclubului Bucureşti, să-şi exprime punctul de
vedere, să facă propuneri şi să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de orice propunere; de
asemenea, în cazul imposibilităţii de a participa la Adunarea Generală, poate să delege
un alt membru pentru a vota în numele său (delegarea se face în scris sau pe grupul de
discuţii al Asociaţiei);
e) Să beneficieze de toate avantajele şi facilităţile ce decurg din afilierea Astroclubului
Bucureşti la organizaţiile naționale și internaţionale de specialitate, din înţelegerile
încheiate cu Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu” precum şi cu alte instituţii
şi organizații.
(2) – Membrii Astroclubului Bucureşti care beneficiază de reducerea cu 50% a cotizaţiei sunt:
studenţii, pensionarii şi persoanele cu dizabilități.
Art. 10.(1) – Membrii Astroclubului Bucureşti au următoarele obligaţii:
a) să respecte statutul, regulamentul şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului;
b) să participe în mod activ la realizarea obiectivelor asociaţiei, să-şi îndeplinească
atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi;
c) să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor Astroclubului Bucureşti;
d) să-şi plătească cotizația anuală;
e) să se informeze privind modul corect de funcţionare a instrumentelor şi să le utilizeze cu
atenţie pentru a evita deteriorarea acestora.
f) să returneze instrumentele sau obiectele luate sub formă de împrumut, într-un interval
de maximum 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire, dacă nu există altă
solicitare.
Art. 11.Membrii Astroclubului Bucureşti care încălca prevederile prezentului statut, normele de
comportare, sau care, prin activitatea lor, aduc daune sau afectează în orice mod imaginea şi
reputaţia Asociaţiei, pot primi una din următoarele sancţiuni în funcţie de gravitatea acţiunilor:
(1) avertisment, comunicat verbal şi prin lista de discuţii a AB;
(2) suspendarea dreptului la utilizarea instrumentelor şi a altor bunuri ale asociaţiei pe timp
limitat, de până la un an;
(3) suspendarea dreptului de a publica pe platformele online ale Astroclubului;
(4) excluderea din asociaţie, prin hotărârea AG.
CAPITOLUL IV – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ASTROCLUBULUI
BUCUREȘTI
Art. 12.Structurile Astroclubului Bucureşti sunt:
a) Adunarea Generală a Asociației;
b) Consiliul Asociaţiei;
c) Comitetul Tehnic al Asociației.
Adunarea Generală a Asociației
Art. 13.(1) – Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Astroclubului Bucureşti,
constituit din totalitatea membrilor.
(2) – Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, în primul trimestru al anului sau
ori de câte ori este nevoie şi are drept de coordonare şi control asupra Consiliului Asociaţiei şi a
celorlalte structuri, precum şi a întregii activităţi a Asociaţiei.
(3) – Convocarea se face la cererea Președintele Consiliului Asociației sau la cererea a peste
1/3 din membrii Asociației.
Art. 14.Adunarea Generală are următoarele competenţe:
a) aprobă sau modifică, după caz, statutul Asociaţiei;
b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului şi al Comitetului Tehnic;
c) dezbate şi stabileşte strategia Asociaţiei, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi nivelul
cotizaţiilor;
d) stabileşte numărul membrilor Consiliului Asociaţiei;
e) poate modifica componenţa Comitetului Tehnic al Asociației;
f) alege pe o perioada de 2 ani Preşedintele, Vicepreședintele, Secretarul General –
Trezorierul şi Cenzorul;
g) ratifică sau nu hotărârile Consiliului Asociaţiei;
h) hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi asupra destinaţiei
patrimoniului;
i) hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;
j) hotărăşte excluderea membrilor;
k) hotărăşte dobândirea titlului de „Membru de onoare”;
l) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea Asociaţiei, în limitele prevederilor legale şi a
celor statutare.
Art. 15.(1) – Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru
desfăşurarea ei;
(2) – Convocarea Adunării Generale este atributul Președintelui Asociaţiei și se va face printr-un
convocator scris (trimis pe grupul de discuţii sau pe alte platforme online ale Asociației) care va
cuprinde data, locul şi ordinea de zi;
(3) – În mod excepţional, adică, în cazul în care Președintele Asociaţiei nu este de acord să
convoace în mod excepţional Adunarea Generală, se poate cere convocarea acesteia prin
cerere scrisă semnată de peste 1/3 din membri. Această cerere se adresează Consiliului
Asociaţiei care este obligat să convoace la rândul său Adunarea Generală;
(4) – Odată cu înștiințarea asupra datei, locului şi a ordinii de zi a Adunării Generale se pun la
dispoziţia participanţilor şi documentele ce se supun dezbaterii;
(5) – La Adunarea Generală membrii pot participa și au drept de vot și prin sistem de
videoconferință.
Art. 16. Membrii care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, se află în
conflict de interese, nu vor putea lua parte la deliberare şi se vor retrage de la vot.
Art. 17. Rapoartele de activitate ale Consiliului şi ale Cenzorului, bugetele de venituri şi
cheltuieli şi bilanţurile contabile, calendarele de activități și strategia generală a Asociației se
dezbat şi se supun, anual, aprobării Adunării Generale.
Art. 18. Adunarea Generală poate avea loc dacă, în mod cumulativ, se îndeplinesc următoarele
condiții:
(1) Consiliul Asociaţiei are dovada convocării efective a tuturor membrilor;
(2) Cvorumul este dat de minim 50% + 1 din numărul membrilor activi ai Asociației.
Acest cvorum este reprezentat din membrii activi prezenți la fața locului sau prin
videoconferință și a celor reprezentați prin delegație scrisă.
Dacă nu se îndeplinește cvorumul la data stabilită, Președintele convoacă din
nou Adunarea Generală în termen de maxim 15 zile. La această dată, cvorumul
este reprezentat de numărul celor prezenți prin formele enumerate mai sus.
Art. 19. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a cvorumului, cu excepţia
celei care are ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului ei când este nevoie de
2/3 din voturile celor prezenţi.
Art. 20.(1) – Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Consiliului Asociaţiei sau, în
lipsă, de Vicepreşedinte.
(2) – Înaintea dezbaterii punctelor prevăzute pe ordinea de zi, persoana care conduce
Adunarea Generală este obligată să comunice cvorumul prevăzut de statut, precum şi – dacă
se cere – lista nominală a celor absenţi.
Art. 21.(1) – Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte procesul verbal cu modul de
desfăşurare a ei, cu dezbaterile care au avut loc şi cu hotărârile adoptate.
Consiliul Asociației
Art. 22.(1) – Consiliul Asociaţiei este ales pe o perioadă de 2 ani şi conduce activitatea acesteia
în afara Adunărilor Generale.
(2) – Consiliul Asociaţiei este compus din 3 membri; din Consiliu fac parte: Preşedintele,
Vicepreşedintele şi Secretarul General – Trezorier.
(3) – Membrii Consiliului Asociaţiei sunt aleşi de Adunarea Generală dintre cei propuși și care
întrunesc numărul cel mai mare de voturi.
Art. 23.(1) – Consiliul se întruneşte odată pe lună sau ori de câte ori este necesar şi se
convoacă de regulă, cu 3 zile înainte de către Preşedinte sau înlocuitorul său care va conduce
şi şedinţa.
(2) – Deliberările şi hotărârile Consiliului se consemnează în procese-verbale încheiate cu
ocazia fiecărei şedinţe.
Art. 24. Consiliul Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei;
b) analizează şi avizează informările Preşedintelui, ia act de constatările Cenzorului şi
stabileşte măsurile ce se impun;
c) întocmeşte şi propune spre aprobare programul anual orientativ de activitate al
Asociaţiei, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia;
d) convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei;
e) aprobă propunerile de înfiinţare a unor cluburi şi unităţi economice în vederea realizării
scopului Asociaţiei;
f) propune Adunării Generale persoanele cărora li se poate acorda titlul de “Membru de
onoare”;
g) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al Asociaţiei;
h) hotărăşte cu privire la eventualele schimburi de experienţă cu organizaţii similare din
străinătate;
i) hotărăşte încheierea actelor juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
j) administrează patrimoniul Asociaţiei şi angajează acţiunile patrimoniale în limitele
prezentului statut;
k) avizează împrumutarea de către membri, pe termen determinat, a unor obiecte
(instrumente) din patrimoniul Asociaţiei;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.
Art. 25.Nu poate fi membru al Consiliului Asociației Astroclubul București, iar dacă era, pierde
această calitate orice persoană care ocupă o funcție de conducere sau este angajat în cadrul
unei instituții publice sau entități private, dacă asociația are ca scop sprijinirea activității acelei
instituții publice sau entități private care are inclus în obiectul de activitate sau desfășoară
activități similare cu cele ale Astroclubului București.
Art. 26.(1) – PREŞEDINTELE Consiliului Asociaţiei este reprezentantul oficial al Astroclubului
București.
(2) – Președintele Consiliului Asociației are următoarele atribuţii:
a) prezidează şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului;
b) reprezintă Asociaţia în relaţia cu alte persoane juridice și fizice din ţară şi străinătate;
c) stabilește delegarea de competenţă membrilor Consiliului;
d) decide şi ia orice alte măsuri pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii Asociaţiei,
cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor Consiliului şi Adunării
Generale.
Art. 27.(1) – VICEPREȘEDINTELE Consiliului Asociației estre reprezentantul oficial al
Astroclubului București în perioadele în care Președintele nu este disponibil.
(2) – Vicepreședintele Consiliului Asociației are următoarele atribuţii:
a) Preia atribuțiile Președintelui în perioadele când Președintele nu este disponibil;
b) Coordonează activitățile specifice ale Asociației, Consiliului și Comitetului Tehnic.
Art. 28.(1) – SECRETAR GENERAL – TREZORIERUL este responsabil de gestionarea
activităților de secretariat și administrative ale Asociației
(2) – Atribuţiile Secretarului General – Trezorierului sunt următoarele:
a) încasează cotizaţiile, taxa de înscriere, donații, sponsorizări;
b) răspunde de resursele financiare ale Asociaţiei şi de inventarul acestora;
c) depune în bancă cu aprobarea Președintelui sau Vicepreședintelui, încasările de la
punctul a);
d) păstrează evidenţa tuturor cheltuielilor şi a veniturilor Asociaţiei;
e) se pronunţă cu privire la finanţarea diverselor proiecte ale Asociaţiei;
f) prezintă un Raport financiar în cadrul Adunării Generale, precum şi la cererea expresă a
Președintelui;
g) asigură evidența membrilor și situația cotizațiilor;
h) întocmește procesele verbale ale ședințelor.
Comitetul Tehnic al Asociației
Art. 29. Comitetul Tehnic este format din acei membri ai Astroclubului Bucureşti care
desfășoară activităţi temporare având caracter tehnic specific Asociației. Comitetul lucrează în
directă colaborare cu Consiliul Asociaţiei. Membrii Comitetului Tehnic sunt desemnaţi de
Consiliul Asociaţiei.
Art. 30.Comitetul Tehnic este consultat la achiziția de instrumente astronomice, reparația și
întreținerea acestora. De asemenea, ghidează și îndrumă membrii Asociației în vederea
desfășurării proiectelor cu caracter tehnico – științific.
Cenzorul
Art. 31.(1) – Cenzorul este responsabil cu verificarea activităţilor economico – financiare ale
Asociaţiei.
(2) – Funcţia de Cenzor nu este compatibilă cu nicio altă funcţie în cadrul Consiliului.
(3) – Cenzorul verifică pe baza evidenţelor contabile întreaga activitate financiară a Asociaţiei.
(4) – Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării Generale a
Astroclubului Bucureşti.
(5) – Atribuţiile şi răspunderile Cenzorului sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în
regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
CAPITOLUL V – PATRIMONIUL ASTROCLUBULUI BUCUREȘTI
Art. 32.(1) – Astroclubul Bucureşti are patrimoniu propriu, privat format din bunuri mobile și
imobile constând în:
a) mijloace fixe;
b) obiecte de inventar;
c) mijloace circulante;
d) imobilizări necorporale precum licențe, brevete, mărci.
(2) – Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a Astroclubului Bucureşti, iar
bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.
(3) – Evidenţa patrimoniului este ţinută de Consiliul Asociației şi poate fi pusă la dispoziţia
oricărui membru.
Art. 33. Bunurile şi mijloacele băneşti ale Astroclubului Bucureşti se realizează din:
a) taxele de înscriere ale membrilor asociaţi;
b) cotizaţiile anuale ale membrilor asociaţi;
c) veniturile obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
d) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc;
e) orice alte surse în condiţiile legii, cu respectarea principiilor Astroclubului București.
Art. 34.
(1) Baza materială a Astroclubului Bucureşti:
a) Baza materială a Astroclubului București serveşte pentru sporirea cunoştiintelor
tehnice, practice şi ştiintifice ale membrilor asociației.
b) Bunurile mobile ale Astroclubului Bucureşti pot fi transmise către terţi numai prin
contract de vânzare-cumpărare sau casate, după caz, cu aprobarea prealabilă şi în
condiţiile stabilite de Adunarea Generală.
c) Închirierea sau împrumutul de consum al instrumentelor către membri în scopul
practicării de activități comerciale publice sau private în afara activităților Astroclubului
București este interzisă.
d) Închirierea sau împrumutul de consum al instrumentelor către terți (persoane fizice
sau juridice), în afara activităților Astroclubului București este interzisă.
e) Este interzisă împrumutarea, înstrăinarea sau utilizarea în orice mod a bunurilor
mobile a Astroclubului București de către orice membru cu scopul generării de venituri
sau alte foloase pentru sine.
(2) Încălcări ale alineatului (1) atrag după caz:
a) suspendarea de pe grupul de discutii pe o perioadă de până la 12 luni;
b) interzicerea dreptului de a împrumuta instrumente pe o perioadă de 12 luni;
c) suspendarea dreptului de a candida la o funcţie de conducere în Astroclubul București
pe o perioadă nelimitată de timp;
d) suspendarea dreptului de a vota in Adunarea Generală pe o perioadă de 24 luni;
e) suspendarea pe o perioadă de până la 12 luni din Astroclubul București;
f) excluderea din Astroclubului București pe o perioadă nedeterminată de timp.
(3) Sancţiunile enumerate in cadrul alineatului (2) pot fi aprobate doar de Adunarea
Generală, prin supunerea la vot direct sau electronic sau prin întrunirea ad-hoc a
Adunării Generale.
CAPITOLUL VI – DISPOZIȚII FINALE
Art. 35. În cazul în care funcţia de Preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile
Preşedintelui vor fi preluate de Vicepreşedinte până la Adunarea Generală următoare.
Art. 36. Astroclubul Bucureşti îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a) prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei;
b) când scopul Asociaţiei nu mai poate fi realizat;
c) în caz de insolvabilitate;
d) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;
e) când scopul sau acţiunea organizaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice.
Art. 37. Oricare ar fi cauza dizolvării Astroclubului Bucureşti, lichidarea patrimoniului acestuia se
va face conform prezentului statut cu respectarea legilor în vigoare.
Art. 38. Consiliul Astroclubului Bucureşti va proceda şi va hotărî în timp util la adaptarea
corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în
vigoare, prin modificarea necesară a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea
menţiunilor cuvenite; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima Adunare Generală.
Art. 39. Între Astroclubul Bucureşti şi Muzeul Municipiului Bucureşti intervine o convenţie de
concordanţă cu privire la sediul Asociaţiei (înştiinţarea nr. 379 din 27.03.1990) şi la activităţile în
domeniul astronomiei desfăşurate în comun.
Art. 40. Modificările statutare au fost efectuate în data de 24 octombrie 2020, în urma hotărârii
Adunării Generale a Asociației si reprezintă adăugiri la statutul autentificat prin hotărârea nr.
28104/299/2016 din 28.06.2016 de către Judecătoria sect. 1, Bucureşti. Toate celelalte acte
adiţionale se abrogă.
Art. 41.Prezentul Statut a fost validat de Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti prin Incheierea
finala civila din data de 21 Ianuarie 2021 prin dosarul nr. 40978/299/2020, Complet Cam de
Consiliu C7 PJ S2